euromaxx a la carte | Fresh pasta with fresh chanterelles | avocado tomato cheese omelette | Orangesandavocados